Văn bản liên quan đến Tin học

Ban hành chuẩn đầu ra Tin học đối với Sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW

13 Tháng Mười Hai 2019

Số Quyết định: 585/QĐ-ĐHSPNTTW

Ngày ban hành: 07/5/2019

Cơ quan ban hành:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Loại văn bản: Quy định Toàn văn: Mở tại đây