Liên hệ

    TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ


 Địa chỉ: P103 - Nhà E - NUAE
 ĐT: (84) 024.66834349
 Fax: (84) 024.66834349
 Email: Trungtamthnn@gmail.com
 Website: http://thnn.spnttw.edu.vn