Tài liệu trực tuyến

1 / Bộ sưu tập Việt Nam học (các bài viết về lịch sử, văn hoá, luật pháp, địa lý, con người Việt Nam…)
Http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17756
2 / Bộ sưu tập các nghiên cứu khoa học về Phật giáo và vua Trần Nhân Tông (bao gồm các ấn phẩm về Phật giáo Việt Nam và vua Trần Nhân Tông - vị vua thứ ba của triều Trần)
Http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17743
3 / Bộ sưu tập các tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh (giải thưởng danh dự do chính phủ Việt Nam trao tặng để công nhận các thành tựu văn hóa, khoa học)
Http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21485
Ba bộ sưu tập này là truy cập mở và có thể tải về được.